متفاوت بیندیش


 Think different

 كامپیوتر دوباره شخصی می شود


 The Computer is personal again

 امروز می خواهی به كجا بروی؟


 where do you want to go today?