هیات علمی

دکتر علي‌احمد پزدان‌پناه                  Dr.Yazdanpanah@ITEMag.com

مدرس دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيات علمي گروه پژوهش‌هاي آماري و فناوري اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

دکتر مسعود یقینی                  Dr.MasoudYaghini@ITEMag.com

عضو هیئت علمی و مدير کل آموزش دانشگاه علم و صنعت ايران - استاديار دانشکده راه آهن

 دکتر محمد فتحیان               Dr.MohammadFathian@ITEMag.com

عضو هیئت علمی و عضو گروه تجارت الکترونيک دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت ایران. عضو پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس.

دکتر احمد ماکويي                               Dr.Makoee@ITEMag.com

دانشيار و عضو هيات علميو  عضو گروه توليدصنعتی دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر کورش احراری                          Dr.KuroshAhrari@ITEMag.com

عضو هیئت علمی TWA آمریکا با 10 سال سابقه عضویت و دبیر اول کمیته علمی داوران منطقه آسیا و اقیانوسیه عضو هیات علمی و شورای مدیریت فرا منطقه ای WCIT کشور سوئیس