نحوه ارسال خبر

ارسال خبرهاي تخصصي:

در صورتي که مايل به درج خبرهاي تخصصي حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات خود در ماهنامه عصر فناوري اطلاعات هستيد، لطفا فايل‌هاي صوتي/تصويري و متني خبر را به نشاني الکترونيکي سردبير ارسال نماييد. لازم به ذکر است خبرها نبايد از منابع ديگري برداشت شده باشند. همچنین نباید مغاير با قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد.

خبرهاي ارسال شده در جلسه‌ي هفتگي گزارشگران و خبرنگاران مورد بررسي قرار گرفته و پس تاييد و ويرايش‌هاي نهايي در آخرين شماره ماهنامه قرار مي‌گيرد. متن خبرها  بايد در فايل Word  تايپ شده و شامل تاريخ تهيه گزارش، نام گزارش‌گر و همچنين محل رويداد باشد.

فايل‌هاي مذکور را به نشاني الکترونيکي سردبير Editor@ITEMag.com و همزمان  EdalatAhmad@yahoo.com ارسال نماييد.