نحوه ارسال گزارش

ارسال گزارش‌هاي تخصصي:

در صورتي که مايل به ارائه‏ ی گزارش‌هاي تخصصي خود در ماهنامه عصر فناوري اطلاعات هستيد، لطفا فايل‌هاي صوتي/تصويري و متني گزارش را به نشاني الکترونيکي سردبير ارسال نماييد. گزارش ارسال شده در جلسه‌ي هفتگي گزارشگران و خبرنگاران مورد بررسي قرار گرفته و پس تاييد و ويرايش‌هاي نهايي در آخرين شماره قرار مي‌گيرد. متن گزارشات بايد در فايل Word تايپ شده و شامل تاريخ تهيه گزارش، نام گزارش‌گر و همچنين محل رويداد باشد.

فايل‌هاي مذکور را به نشاني الکترونيکي سردبير Editor@ITEMag.com و همزمان  EdalatAhmad@yahoo.com ارسال نماييد.